SINAXAR

26 octombrie 2007

15 Mai

 

În aceast? lun?, în ziua a cincisprezecea pomenirea preacuviosului p?rintelui nostru Pahomie cel Mare.

Pahomie cel Mare cu sf. David din TesalonicAcest sfânt era din Egiptul Tebaidei celei de jos, in vremea lui Constantin cel Mare, ?i avea p?rin?i închin?tori la idoli. Mergând o dat? cu p?rin?ii în capi?tea idolilor, a auzit pe cel ce slujea în capi?te zicând c?tre p?rin?ii lui: Scoate?i de aici pe vr?jma?ul zeilor ?i-l alunga?i. Iar preacuviosul, bând din vinul jertfei, a v?rsat. ?i ajungând mai în vârst?, a intrat în rândul osta?ilor; ?i peste pu?in? vreme l?sând slujba ost??easc?, s-a suit la Tebaida de sus ?i a primit botezul lui Hristos ?i s-a f?cut monah. Dup? aceea s-a dus în pustiu, unde a f?cut o mân?stire într-un loc al Tavenisiei, în urma unui glas venit de sus, care îi ar?ta înlesnirea locului ?i mul?imea celor ce aveau s? se strâng? acolo. Iar când în adev?r s-au adunat mul?i, a venit ?i Teodor sfin?itul, care i-a devenit ucenic ?i râvnitor vie?ii ?i faptelor celor bune ?i în minuni a str?lucit cu dânsul. ?i la atâta în?l?ime de cuno?tin?? dumnezeiasc? se in?l?a cu nep?timirea, încât vedea cu gândul ?i suirile fericitelor suflete, ?i vedea ?i pe cele de departe ?i cele de fa??, ?i proorocea despre cele ce aveau s? se întâmple. Iar mai înainte de a se s?vâr?i din via?a aceasta sfântul, num?rând mul?imea monahilor ce veniser? c?tre dânsul, s-au aflat o mie patru sute de b?rba?i. Iar cei ce se duceau de la casele lor, nu mergeau pentru desf?tare ?i pentru trupeasca dulce p?timire, întru care se bncur? cei mul?i, ci pentru înfrânarea poftelor ?i pentru trudele cele pustnice?ti. De aceea minunându-se de obiceiurile sfântului urmau viata ?i petrecerea sa cea îngereasc?. Deci s?vâr?indu-se în Hristos, a fost îngropat în mân?stirea sa.

Tot in aceast? zi, pomenirea prea cuviosului p?rintelui nostru Ahile, episcopul Larisiei.

Sf. Ierarh AhileAcesta a tr?it pe vremea împ?ratului Constantin cel Mare, ?i era n?scut ?i crescut din p?rin?i binecredincio?i, de la care înv??ase religiozitatea ?i cinstirea de Dumnezeu, împreun? cu înv???tura cea lumeasc?, ?i cu filozofia cea mai înalt?. ?i împodobindu-se pe sine cu toate bun?t??ile cele dup? Dumnezeu, a fost ales arhiereu al Larisei, celei ce se afl? în a doua Tesalie, de c?tre to?i cei ce ce locuiau în Grecia. A mers la Sinodul cel mare din Niceea ?i ostenindu-se ?i luptându-se împreun? cu p?rin?ii pân? în sfâr?it ?i caterisind pe Arie ?i cei împreun? cu el ?i dându-i anatemei iar??i s-a întors în Larisa, unde a surpat multe capi?ti idole?ti, ?i a izgonit demoni din oameni, ?i alte multe minuni a f?cut; ?i ?i-a sfâr?it via?a cu pace, dup? ce a ridicat din temelie case de rug?ciune, ?i le-a împodobit în tot felul.

Tot în aceast? zi, pomenirea cuviosului p?rintelui nostru Varvar, izvorâtorul de mir.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Eufrosin, încep?torul vie?ii pustnice?ti din Pskov.

Sf. Eufrosin din Pskov, cu numele lumesc Eleazar, s-a n?scut în anul 1386 în satul Videlebo, lâng? Pskov, unde s-a n?scut ?i Sf. Nicander al Pskov-ului (pr?znuit în 24 septembrie ). P?rin?ii s?i ?i-ar fi dorit ca fiul lor s? se c?s?toreasc? dar Eleazar s-a retras în secret la M?n?stirea Snetogorsk (pe dealul Snyatni, Pskovul de azi) unde a fost tuns c?lug?r.

În jurul anului 1425, c?utând un loc unde s? se poat? dedica în voie rug?ciunii intense, Sf. Eufrosin a luat binecuvântarea stare?ului pentru a se retrage într-o chilie ascuns? pe râul Tolva, nu departe de Pskov. Fiind îns? preocupat de soarta oamenilor ?i mântuirea lor, sfântul a fost nevoit s? abandoneze pustnicia ?i s? primeasc? pe to?i cei ce aveau nevoie de un sfat ?i de un cuvânt de la un p?rinte înduhovnicit. Sf. Eufrosin îi binecuvânta pe cei care veneau s? tr?iasc? dup? rânduiala schitului, întocmit? chiar de el. 

Rânduiala Sfântului Eufrosin se bazeaz? pe un sfat generalizat despre "cum ar trebui s? tr?iasc? un c?lug?r", f?r? s? se fac? referire la regulamentul strict al vie?ii monahale sau la rânduiala sfintelor slujbe, cum se face, de exemplu, în Rânduiala Sf. Iosif din Volokolamsk;

În 1447 la dorin?a fra?ilor, Sf. Eufrosin a construit o biseric? în cinstea celor Trei Sfin?i Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigore Teologul ?i Ioan Hrisostom, care l-au cercetat pe sfânt, dar ?i în cinstea Sf. Onufrie cel Mare (pr?znuit în 12 iunie). Mai târziu m?n?stirea a primit numele Spaso-Eleazarov. Din smerenie ?i din dragoste pentru o via?? retras?, sfântul
n-a primit s? fie egumen al m?n?stirii, numindu-l în loc pe discipolul s?u Ignatie pentru acea func?ie.  Apoi s-a retras s? tr?iasc? într-o p?dure lâng? un lac.

Sf. Eufrosin a murit la 95 de ani în 15 mai 1481. Din ordinul Arhiepiscopului Ghenadie al  Novgorod-ului, la mormântul sfântului au a?ezat o icoan? pictat? de discipolul s?u Ignatie, pe când sfântul era înc? în via??. De asemenea, s-a mai pus la mormântul sfântului ?i testamentul scris de acesta pentru fra?ii c?lug?ri pe o bugat? de pergament, ?tampilat? cu sigiliul de plumb al Arhiepiscopului Teofil al Novgorod-ului, acest testament fiind printre pu?inele documente de acest fel scrise de mâna unui sfânt care s-au p?strat.

Sf. Eufrosin, încep?torul vie?ii pustnice?ti din Pskov, a îndrumat mul?i discipoli renumi?i care, la rândul lor, au ridicat ?i ei m?n?stiri, plantând mai departe s?mân?a vie?ii monahale in jurul Pskov-ului. Printre ace?tia se aflau ?i c?lug?rii schitului Sava din  Krypetsk (pr?znuit în 28 august ), Sf. Dositei din Verkhneostrov (pr?znuit în 8 octombrie),  Sf. Onufrie din Malsk (pr?znuit în 12 iunie), Sf. Ioachim din Opochsk (pr?znuit în 9 septembrie), Sf. Ilarion din Gdovsk (pr?znuit în 21 octombrie), Sf. Chariton din Kudinsk, fondator ?i egumen al M?n?stirii de la Lacul Kudina de lîng? Toroptsa, precum ?i cuvio?ii p?rin?i din Pskov – Ignatie, Haralamb ?i Pamfilie, înmormânta?i la M?n?stirea Spaso-Eleazar.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Serapion de la Manastirea Spaso-Eleazar, la Pskov.

Sfântul Serapion a fost însotitorul de asceza si viata calugareasca al sfântului Eufrosin, si de aceea el este praznuit uneori împreuna cu cuviosul Eufrosin.

Viata lui se gaseste scrisa la 8 septembrie, ziua trecerii lui la Domnul.

Cu ale lor sfinte rug?ciuni, Doamne, miluie?te-ne ?i ne mântuie?te pe noi. Amin.Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X